ایران اتوماسیون

اتوماسیون صنعتی

انبارهای هوشمند

INTELLIGENT WAREHOUSE

INTELLIGENT WAREHOUSE

این انبارها که پتنت آن برای گروه ایران اتوماسیون می باشد بصورت هوشمند توانایی مدیریت انبار را دارد. در این انبارها چیدمان و دسترسی به قطعات گوناگون در قفسه های انبار به سادگی و بصورت مکانیزه انجام می پذیرد.

دستگاه های سفارشی

CUSTOMIZED AUTOMATED SYSTEMS

CUSTOMIZED AUTOMATED SYSTEMS

سامانه های خودکار و هوشمند (الکتریکی، پنوماتیکی و یا هیدرولیکی)

تجهیزات پزشکی و توانبخشی

سامانه های کنترل از راه دور و ابزار دقیق

دستگاه های مدرن سرگرمی و تفریحی (پارکها و شهرهای بازی)

هوشمندسازی

OPTIMIZATION & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

OPTIMIZATION & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

داده کاوی و بهینه سازی

هوشمندسازی

یادگیری ماشین