ربات کارتزین رده IR-Pxz

سامانه با دو جابجایی خطی در راستای x و z

ربات کارتزین رده IR-Pxz یا رباتهای خطی دو محور مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به حرکت ابزار پایانی در صفحه xz می باشد.

1
2
3
4
5
1

موتور راستای X

2

ماژول خطی راستای X

3

موتور راستای Z

4

ماژول خطی راستای Z

5

پایه برای نصب ابزار پایانی