فرم سفارش رباتهای صنعتی

 • # درخواست کننده:

 • # نیاز کاری:

 • *** برای ربات های برداشت و گذاشت / رباتهای بسته بندی و جعبه گذاری به پرسشهای زیرین پاسخ فرمایید
 • (به کیلوگرم)
  Please enter a number from 0 to 500.
 • (به درجه سانتی گراد)
  Please enter a number from -30 to 200.
 • # گستره کاری:

  اندازه هریک از مختصات هایی که بدان نیاز نیست را صفر بگذارید.
 • *** رباتهای کارتزین (رده های IR-Pxyz ، IR-Pxy ، IR-Pxz و IR-GPxyz)
 • (به میلیمتر)
  Please enter a number from 0 to 8000.
 • (به میلیمتر)
  Please enter a number from 0 to 5000.
 • (به میلیمتر)
  Please enter a number from 0 to 3000.
 • *** رباتهای ستونی و اسکارا (رده های IR-RzPrz و IR-PzRzz)
 • (به میلیمتر)
  Please enter a number from 0 to 5000.
 • (به میلیمتر)
  Please enter a number from 0 to 3000.
 • (به درجه)
  Please enter a number from 0 to 360.
 • دینامیک ربات

 • (به ثانیه)
  Please enter a number from 1 to 300.
 • در سیستمهای شتابدار، پروفیل جابجایی با زمان را در طول کورس یادداشت شود. برای نمونه در یک کورس جابجایی یک متری: 0:0.2:2 - 0.2:0.7:5 - 0.7:1:1
 • *** برای ربات های برداشت و گذاشت / رباتهای بسته بندی و جعبه گذاری به پرسشهای زیرین پاسخ فرمایید
 • (به ثانیه)
  Please enter a number from 1 to 15.
 • (به ثانیه)
  Please enter a number from 1 to 15.
 • (به نیوتن)
 • (به نیوتن)
 • # پیرامون کاری:

 • (به درجه سانتی گراد)
  Please enter a number from -30 to 60.
 • (به درجه سانتی گراد)
  Please enter a number from -30 to 60.
 • (به درصد)
  Please enter a number from 0 to 100.
 • شما می توانید فایلهای درپیوند با درخواست خود را در این بخش بارگذاری نمایید
  Drop files here or