ربات کارتزین رده IR-Pxy

سامانه با دو جابجایی خطی در راستای x و y (حرکت صفحه ای)

ربات کارتزین رده IR-Pxy یا ربات خطی دو محور مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به حرکت ابزار پایانی در صفحه xy می باشد. ربات کارتزین رده IR-Pxy را می توان در فرآیندهای ساخت و بازرسی بکار گرفت.

1
2
3
4
5
1

موتور راستای X

2

ماژول خطی راستای X

3

موتور راستای Y

4

ماژول خطی راستای Y

5

پایه برای نصب ابزار پایانی