ربات کارتزین رده IR-Pxyz

سامانه با سه جابجایی خطی در راستای x و y و z

ربات کارتزین رده IR-Pxyz یا ربات خطی سه محور مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به حرکت ابزار پایانی در فضای مکعبی xyz می باشد. سادگی برنامه دهی، هزینه پایین تعمیر و نگهداشت در کنار کارایی بالای ربات کارتزین رده IR-Pxyz سبب گشته که این ربات در بسیاری از صنایع بکار گرفته شود.

1
2
3
4
5
6
1

موتور راستای X

2

ماژول خطی راستای X

3

موتور راستای Y

4

ماژول خطی راستای Y

5

موتور راستای Z

6

ماژول خطی راستای Z