ربات کارتزین رده IR-Pyz

سامانه با دو جابجایی خطی در راستای y و z

ربات کارتزین رده IR-Pyz یا ربات خطی دو محور مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به حرکت ابزار پایانی در صفحه yz می باشد. یکی از کاربردهای ربات کارتزین IR-Pyz پوشش دهی و رنگ آمیزی قطعات و سطوح ایستاده می باشد.

1
2
3
4
5
1

موتور راستای Y

2

ماژول خطی راستای Y

3

موتور راستای Z

4

ماژول خطی راستای Z

5

پایه برای نصب ابزار پایانی