ربات دروازه ای رده IR-GPxyz

سامانه با سه جابجایی خطی در راستای x و y و z

رباتهای دروازه ای (رده IR-GPxyz) یکی از بهترین نوع رباتها برای انجام کارهایی همچون برداشت و گذاشت و پالت گذاری (palletizing) می باشد. گستره کاری بزرگ و توانایی برداشت بارهای سنگین در کنار هزینه پایین در مقایسه با رباتهای صنعتی بازویی هم رده، سبب شده است این رباتها به فراوانی در خطوط تولید بکار گرفته شوند.

این رباتها همانند ربات های کارتزین (رده IR-Pxyz) شامل سه درجه آزادی در دستگاه مختصات مستطیلی (کارتزین) می شود. در این رباتها، ماژولهای خطی راستای X بر روی دو تیر که ممکن است از پروفیل آلومینیمی و یا فولادی ساخته شده باشد، نصب می شود. این دو تیر خود بر روی ستون هایی در دو طرف ربات قرار گرفته است. از آنجایی که ممکن است نیاز به درازای کاری بزرگتری در راستای خط تولید باشد، از مکانیزم دنده شانه ای (rack & pinion) استفاده می شود.