ربات کارتزین رده IR-Pxyz

سامانه با سه جابجایی خطی در راستای x و y و z

رباتهای رده Pxyz مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به حرکت ابزار پایانی در فضای مکعبی xyz می باشد.

1
2
3
4
5
6
1

موتور راستای X

2

ماژول خطی راستای X

3

موتور راستای Y

4

ماژول خطی راستای Y

5

موتور راستای Z

6

ماژول خطی راستای Z